Web Site İletişim Formu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İşlenen Kişisel Veriler

Klinik psikolog Zeynep Ege, (Bundan sonra “Ofis” olarak anılacaktır.)  https://www.zeynepege.com (Bundan sonra “Site”  olarak anılacaktır.) bölümündeki iletişim formu vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

 • İsim, soyisim, yaş ve e-posta adresi
 • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Ofis tarafından www.zeynepege.com websitesindeki iletişim formunu kullanmak suretiyle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim ve randevu alımı taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı 

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; 

 • İşin yürütülebilmesi için ilgili ofis personeli,
 • Ofis adına veri işleyen mail firmasıyla.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iletişim formu altında bulunan onay kutucuğunu işaretlemeniz ve formu göndermek amacıyla yerleştirilen butonu tıklamanız suretiyle, elektronik ortamda, kanuna uygun şekilde ofisimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini elektronik ortamda onaylamanız halinde hukuken işlenebilir kabul edilir. 

Kişisel Verilerinize Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri 

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Meşrutiyet mah. Akkirman Sok. No:28 D:27 Şişli/İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya “klinikpsikolog.zeynepege@gmail.com” e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz.